2v2 games tracked on 23:36 20.07.2017

details name rating date (gmt)
Satanå 2269 (-14) 23:36 20.07.2017
Ilovesumec 2257 (+12) 23:36 20.07.2017
Nerdform 2255 (+12) 23:36 20.07.2017
Yhvh 2176 (-11) 23:36 20.07.2017
Legrandfrère 2140 (+12) 23:36 20.07.2017
Zymay 2110 (-10) 23:36 20.07.2017
Petetje 2001 (+9) 23:36 20.07.2017
Azork 1901 (-10) 23:36 20.07.2017
Nirafu 1895 (-10) 23:36 20.07.2017
Udar 1862 (-9) 23:36 20.07.2017
Fyrfeb 1850 (-19) 23:36 20.07.2017
Spiritfrenzy 1847 (-9) 23:36 20.07.2017