Lontarina Dun Modr

Elemental Shaman from <Blasphemy>
2v2: 2626
3v3: 2804
RBG: 1698
details name rating date (gmt)
Lontarina 2626 (+14) 12:17 17.11.2019
Lontarina 2612 (-13) 15:17 16.11.2019
Lontarina 2625 (+81) 12:17 16.11.2019
Lontarina 2544 (-9) 09:17 16.11.2019
Lontarina 2553 (0) 01:06 12.11.2019
Lontarina 2553 (-23) 22:06 11.11.2019
Lontarina 2576 (+8) 19:06 11.11.2019
Lontarina 2568 (-216) 16:06 11.11.2019
Lontarina 2784 (+2) 12:21 05.11.2019
Lontarina 2782 (+49) 19:07 27.10.2019
Lontarina 2733 (+31) 16:08 27.10.2019
Lontarina 2702 (+45) 22:07 26.10.2019
Lontarina 2657 (+48) 19:07 26.10.2019
Lontarina 2609 (+7) 13:08 26.10.2019
Lontarina 2602 (+35) 22:07 25.10.2019
Lontarina 2567 (-20) 19:08 25.10.2019
Lontarina 2587 (+18) 14:25 21.10.2019
Lontarina 2569 (+23) 13:09 18.10.2019
Lontarina 2546 (+8) 22:09 17.10.2019
Lontarina 2538 (-26) 19:09 17.10.2019
Lontarina 2564 (+56) 15:15 14.10.2019
Lontarina 2508 (+56) 12:13 14.10.2019
Lontarina 2452 (+94) 16:09 13.10.2019
Lontarina 2358 (+23) 13:09 13.10.2019
Lontarina 2335 (+18) 01:10 13.10.2019
Lontarina 2317 (-39) 19:09 09.10.2019
Lontarina 2356 (-104) 16:09 09.10.2019
Lontarina 2460 (-60) 16:08 05.10.2019
Lontarina 2520 (-27) 13:08 05.10.2019
Lontarina 2547 (+7) 10:08 05.10.2019
Lontarina 2540 (+5) 18:54 29.09.2019
Lontarina 2535 (+52) 15:53 29.09.2019
Lontarina 2483 (-3) 12:54 29.09.2019
Lontarina 2486 (+100) 12:53 27.09.2019
Lontarina 2386 (+9) 09:53 27.09.2019
Lontarina 2377 (0) 23:08 25.09.2019
Lontarina 2377 (-68) 16:08 22.09.2019
Lontarina 2445 (+44) 13:08 22.09.2019
Lontarina 2401 (+47) 10:09 20.09.2019
Lontarina 2354 (+24) 13:10 19.09.2019
Lontarina 2330 (+9) 10:08 19.09.2019
Lontarina 2321 (+23) 13:10 18.09.2019
Lontarina 2298 (-189) 15:13 16.09.2019
Lontarina 2298 (-189) 15:13 16.09.2019
Lontarina 2487 (+73) 15:19 13.09.2019
Lontarina 2487 (+73) 15:19 13.09.2019
Lontarina 2414 (-24) 16:57 12.09.2019
Lontarina 2500 (-162) 19:09 19.08.2019
Lontarina 2662 (+22) 13:08 19.08.2019
Lontarina 2640 (0) 10:08 19.08.2019
Lontarina 2640 (+36) 22:11 08.08.2019
Lontarina 2604 (+85) 19:11 08.08.2019
Lontarina 2519 (0) 16:07 04.08.2019
Lontarina 2519 (+82) 13:11 25.07.2019
Lontarina 2437 (+20) 10:10 25.07.2019
Lontarina 2417 (+11) 13:11 19.07.2019
Lontarina 2406 (+55) 22:11 15.07.2019
Lontarina 2351 (+166) 19:12 15.07.2019
Lontarina 2185 (+68) 16:11 15.07.2019
Lontarina 2117 (+181) 22:11 11.07.2019
Lontarina 1936 (+61) 19:11 11.07.2019
Lontarina 1875 (+89) 10:11 11.07.2019
Lontarina 1786 (+69) 16:11 10.07.2019
Lontarina 1717 (+115) 13:11 10.07.2019
Lontarina 2358 (-24) 12:11 20.06.2019
Lontarina 2382 (-57) 09:12 20.06.2019
Lontarina 2439 (-11) 15:12 19.06.2019
Lontarina 2450 (-10) 12:11 19.06.2019
Lontarina 2460 (-5) 15:10 18.06.2019
Lontarina 2465 (-32) 12:10 18.06.2019
Lontarina 2497 (+27) 12:10 16.06.2019
Lontarina 2470 (-21) 12:11 15.06.2019
Lontarina 2491 (-18) 03:10 14.06.2019
Lontarina 2509 (+51) 00:10 14.06.2019
Lontarina 2458 (+23) 12:11 13.06.2019
Lontarina 2435 (+13) 12:10 12.06.2019
Lontarina 2422 (+29) 12:12 10.06.2019
Lontarina 2393 (0) 15:11 09.06.2019
Lontarina 2393 (+158) 12:11 09.06.2019
Lontarina 2235 (+9) 12:11 07.06.2019
Lontarina 2226 (-17) 15:11 03.06.2019
Lontarina 2243 (-22) 12:12 02.06.2019
Lontarina 2265 (+4) 13:39 27.05.2019
Lontarina 2261 (+22) 10:39 27.05.2019
Lontarina 2239 (+33) 15:11 18.05.2019
Lontarina 2206 (-55) 12:10 18.05.2019
Lontarina 2261 (-17) 12:16 13.05.2019
Lontarina 2278 (+47) 15:14 12.05.2019
Lontarina 2231 (-20) 12:14 12.05.2019
Lontarina 2251 (-21) 12:14 11.05.2019
Lontarina 2272 (-22) 21:13 07.05.2019
Lontarina 2294 (-29) 15:13 07.05.2019
Lontarina 2323 (-33) 09:14 05.05.2019
Lontarina 2356 (+12) 12:13 03.05.2019
Lontarina 2344 (+2) 15:13 02.05.2019
Lontarina 2342 (-57) 12:14 02.05.2019
Lontarina 2399 (+13) 12:11 29.04.2019
Lontarina 2386 (+58) 15:11 27.04.2019
Lontarina 2328 (+150) 15:10 25.04.2019
Lontarina 2173 (-146) 21:10 12.04.2019
details name rating date (gmt)
Lontarina 2804 (+6) 22:09 26.10.2019
Lontarina 2798 (+31) 17:25 22.10.2019
Lontarina 2767 (+12) 22:09 17.10.2019
Lontarina 2755 (+42) 01:09 13.10.2019
Lontarina 2713 (+29) 22:10 11.10.2019
Lontarina 2684 (+97) 22:09 09.10.2019
Lontarina 2431 (-27) 01:11 20.08.2019
Lontarina 2458 (-5) 22:08 19.08.2019
Lontarina 2463 (+32) 04:08 19.08.2019
Lontarina 2431 (-55) 01:10 19.08.2019
Lontarina 2486 (+39) 22:08 18.08.2019
Lontarina 2447 (+1) 19:10 15.08.2019
Lontarina 2446 (-4) 01:08 15.08.2019
Lontarina 2450 (+17) 22:08 14.08.2019
Lontarina 2433 (+7) 01:12 09.08.2019
Lontarina 2426 (+43) 01:07 05.08.2019
Lontarina 2383 (+16) 22:08 04.08.2019
Lontarina 2367 (+30) 16:07 04.08.2019
Lontarina 2337 (-13) 13:08 04.08.2019
Lontarina 2350 (+32) 01:10 30.07.2019
Lontarina 2318 (+42) 01:11 28.07.2019
Lontarina 2276 (+5) 22:10 27.07.2019
Lontarina 2271 (+25) 16:10 24.07.2019
Lontarina 2246 (+113) 22:09 23.07.2019
Lontarina 2133 (+143) 19:09 23.07.2019
Lontarina 1990 (+19) 01:10 21.07.2019
Lontarina 1971 (+149) 22:09 20.07.2019
Lontarina 1822 (+22) 22:09 19.07.2019
Lontarina 1800 (+155) 19:09 19.07.2019
Lontarina 1553 (+401) 16:11 11.07.2019
Lontarina 1152 (+384) 13:11 11.07.2019
Lontarina 3043 (+62) 00:12 23.06.2019
Lontarina 2981 (-23) 21:11 22.06.2019
Lontarina 3004 (+51) 00:13 16.06.2019
Lontarina 2953 (+6) 21:11 15.06.2019
Lontarina 2947 (+6) 00:10 14.06.2019
Lontarina 2941 (-15) 21:10 13.06.2019
Lontarina 2956 (+17) 03:12 12.06.2019
Lontarina 2939 (+7) 00:11 12.06.2019
Lontarina 2932 (-9) 21:10 11.06.2019
Lontarina 2941 (+42) 00:10 04.06.2019
Lontarina 2899 (+18) 22:39 26.05.2019
Lontarina 2881 (+9) 05:28 23.05.2019
Lontarina 2872 (+28) 22:39 22.05.2019
Lontarina 2844 (-105) 00:10 20.05.2019
Lontarina 2949 (+50) 21:10 19.05.2019
Lontarina 2899 (+22) 00:11 17.05.2019
Lontarina 2877 (-7) 21:10 16.05.2019
Lontarina 2884 (-5) 00:16 14.05.2019
Lontarina 2889 (+21) 00:13 06.05.2019
Lontarina 2868 (+23) 21:11 25.04.2019
Lontarina 2845 (+29) 00:10 23.04.2019
Lontarina 2816 (+15) 00:10 18.04.2019
Lontarina 2801 (+49) 21:12 17.04.2019
Lontarina 2752 (+62) 21:11 13.04.2019
Lontarina 2690 (-6) 00:10 12.04.2019
Lontarina 2696 (+31) 21:10 11.04.2019
Lontarina 2665 (+11) 21:10 08.04.2019
Lontarina 2654 (+84) 00:10 06.04.2019
Lontarina 2570 (+13) 21:10 05.04.2019
Lontarina 2557 (-35) 18:10 05.04.2019
Lontarina 2592 (-104) 01:13 30.03.2019
Lontarina 2696 (+6) 22:11 29.03.2019
Lontarina 2690 (+12) 01:13 22.03.2019
Lontarina 2678 (+11) 22:12 21.03.2019
Lontarina 2667 (+18) 07:13 20.03.2019
Lontarina 2649 (-55) 22:12 19.03.2019
Lontarina 2704 (+16) 01:11 18.03.2019
Lontarina 2688 (+20) 01:13 16.03.2019
Lontarina 2668 (-28) 01:11 15.03.2019
Lontarina 2696 (+95) 22:10 14.03.2019
Lontarina 2601 (+12) 04:10 09.03.2019
Lontarina 2589 (+40) 01:10 09.03.2019
Lontarina 2549 (-18) 22:10 08.03.2019
Lontarina 2567 (-31) 01:11 08.03.2019
Lontarina 2598 (+60) 01:13 17.02.2019
Lontarina 2538 (+27) 04:10 12.02.2019
Lontarina 2511 (-35) 01:10 12.02.2019
Lontarina 2546 (+49) 01:10 11.02.2019
Lontarina 2497 (+90) 04:10 07.02.2019
Lontarina 2407 (+49) 01:11 06.02.2019
Lontarina 2358 (+41) 04:10 05.02.2019
Lontarina 2317 (+28) 01:10 05.02.2019
Lontarina 2289 (+26) 22:11 29.01.2019
Lontarina 2263 (+18) 19:11 29.01.2019
Lontarina 2245 (+130) 19:11 28.01.2019
Lontarina 2115 (+147) 16:11 25.01.2019
Lontarina 1968 (+22) 04:11 25.01.2019
Lontarina 1946 (+341) 01:11 25.01.2019
Lontarina 3449 (+19) 04:11 11.12.2018
Lontarina 3430 (-26) 01:10 11.12.2018
Lontarina 3456 (+19) 22:11 08.12.2018
Lontarina 3437 (+8) 04:10 08.12.2018
Lontarina 3429 (-7) 01:11 08.12.2018
Lontarina 3436 (0) 01:14 04.12.2018
Lontarina 3436 (+7) 01:17 03.12.2018
Lontarina 3429 (+19) 01:11 25.11.2018
Lontarina 3410 (+8) 22:11 22.11.2018
Lontarina 3402 (+9) 01:11 22.11.2018
Lontarina 3393 (+44) 22:10 21.11.2018
details name rating date (gmt)
Lontarina 1698 (+11) 21:21 04.11.2019
Lontarina 1687 (+16) 20:16 03.11.2019
Lontarina 1642 (+21) 16:08 19.08.2019
Lontarina 1621 (+17) 16:08 18.08.2019
Lontarina 1604 (+22) 16:08 17.08.2019
Lontarina 1582 (+15) 01:08 17.08.2019
Lontarina 1567 (-5) 13:08 16.08.2019
Lontarina 1572 (+11) 13:08 14.08.2019
Lontarina 1561 (+11) 22:12 13.08.2019
Lontarina 1550 (+15) 22:11 12.08.2019
Lontarina 1535 (+22) 22:12 11.08.2019
Lontarina 1513 (0) 19:11 09.08.2019
Lontarina 1513 (+183) 16:12 08.08.2019
Lontarina 1330 (+185) 22:09 06.08.2019
Lontarina 1145 (+185) 16:07 05.08.2019
Lontarina 960 (+192) 22:08 02.08.2019
Lontarina 768 (0) 19:08 02.08.2019
Lontarina 768 (+192) 22:10 29.07.2019
Lontarina 1899 (+20) 18:24 12.06.2017
Lontarina 1870 (+6) 12:04 26.04.2017
Lontarina 1864 (+13) 15:33 23.04.2017
Lontarina 1851 (+19) 11:47 18.04.2017
Lontarina 1832 (+3) 22:47 17.04.2017
Lontarina 1829 (+6) 22:56 16.04.2017
Lontarina 1823 (+15) 12:17 16.04.2017
Lontarina 1808 (+12) 14:36 15.04.2017
Lontarina 1796 (+21) 20:26 14.04.2017
Lontarina 1775 (+16) 19:07 13.04.2017
Lontarina 1759 (-16) 18:56 13.04.2017
Lontarina 1775 (+16) 15:56 13.04.2017
Lontarina 1759 (+5) 22:37 12.04.2017
Lontarina 2441 (-12) 11:57 20.03.2017
Lontarina 2453 (0) 12:48 08.03.2017
Lontarina 2453 (-25) 00:13 26.02.2017
Lontarina 2497 (+1) 02:36 25.02.2017
Lontarina 2496 (0) 11:36 23.02.2017
Lontarina 2496 (0) 11:35 23.02.2017
Lontarina 2496 (0) 11:33 23.02.2017
Lontarina 2496 (0) 10:55 23.02.2017
Lontarina 2496 (0) 10:06 23.02.2017
Lontarina 2496 (0) 10:05 23.02.2017
Lontarina 2496 (0) 10:03 23.02.2017
Lontarina 2496 (+3) 12:23 21.02.2017
Lontarina 2493 (+6) 12:35 20.02.2017
Lontarina 2487 (+28) 00:24 19.02.2017
Lontarina 2459 (+4) 12:25 17.02.2017
Lontarina 2455 (0) 10:03 16.02.2017
Lontarina 2455 (+11) 23:53 15.02.2017
Lontarina 2444 (+27) 02:03 11.02.2017
Lontarina 2417 (+10) 13:24 03.02.2017
Lontarina 2407 (0) 12:17 03.02.2017
Lontarina 2407 (0) 14:06 31.01.2017
Lontarina 2407 (+1) 11:13 30.01.2017
Lontarina 2402 (0) 11:33 27.01.2017
Lontarina 2402 (+1) 11:43 26.01.2017
Lontarina 2370 (+2) 17:24 22.01.2017
Lontarina 2368 (-11) 02:24 22.01.2017
Lontarina 2379 (+5) 11:55 20.01.2017
Lontarina 2374 (+6) 13:23 19.01.2017
Lontarina 2368 (-8) 12:34 18.01.2017
Lontarina 2376 (+1) 11:48 18.01.2017
Lontarina 2375 (-1) 11:46 18.01.2017
Lontarina 2376 (+1) 11:44 18.01.2017
Lontarina 2375 (+9) 22:35 16.01.2017
Lontarina 2366 (+13) 21:54 14.01.2017
Lontarina 2353 (+4) 19:13 14.01.2017
Lontarina 2349 (+9) 15:15 14.01.2017
Lontarina 2340 (-22) 11:53 13.01.2017
Lontarina 2362 (+1) 14:14 11.01.2017
Lontarina 2361 (+1) 20:59 08.01.2017
Lontarina 2360 (-19) 12:22 08.01.2017
Lontarina 2379 (+2) 00:49 08.01.2017
Lontarina 2377 (+33) 23:59 06.01.2017
Lontarina 2344 (+70) 23:42 05.01.2017
Lontarina 2274 (+1) 09:02 05.01.2017
Lontarina 2273 (+22) 22:43 04.01.2017
Lontarina 2251 (+7) 19:02 04.01.2017
Lontarina 2244 (+57) 19:30 03.01.2017
Lontarina 2084 (+75) 13:02 02.01.2017
Lontarina 2009 (+100) 19:00 01.01.2017
Lontarina 1909 (+16) 12:09 01.01.2017
Lontarina 1893 (+35) 19:00 31.12.2016
Lontarina 1858 (+8) 16:20 31.12.2016
Lontarina 1850 (+22) 11:09 31.12.2016
Lontarina 1828 (0) 21:32 29.12.2016
Lontarina 1828 (0) 21:49 28.12.2016
Lontarina 1945 (+14) 15:11 11.12.2016
Lontarina 1931 (+20) 14:47 11.12.2016
Lontarina 1911 (+13) 12:24 09.12.2016
Lontarina 1898 (+11) 14:44 06.12.2016
Lontarina 1876 (0) 10:06 05.12.2016
Lontarina 1876 (+10) 12:13 28.11.2016
Lontarina 1866 (+16) 21:53 21.11.2016
Lontarina 1850 (+13) 23:09 20.11.2016
Lontarina 1837 (+17) 21:41 19.11.2016
Lontarina 1820 (0) 12:39 18.11.2016
Lontarina 1820 (0) 12:13 18.11.2016
Lontarina 1820 (0) 12:12 18.11.2016
Lontarina 1820 (0) 12:11 18.11.2016
Lontarina 1820 (+4) 10:33 15.11.2016
Updated at 06:05 / 20.11.2019 (GMT)