Clonebruvz Kazzak

Restoration Druid
2v2: 2446
3v3: 2110
RBG: 576
details name rating date (gmt)
Clonebruvz 2446 (+12) 05:08 09.11.2019
Clonebruvz 2434 (+10) 16:08 19.08.2019
Clonebruvz 2424 (-12) 19:11 13.08.2019
Clonebruvz 2436 (+54) 19:11 11.08.2019
Clonebruvz 2382 (-24) 01:14 07.08.2019
Clonebruvz 2406 (+1) 16:07 05.08.2019
Clonebruvz 2405 (+11) 13:07 05.08.2019
Clonebruvz 2394 (-50) 04:07 05.08.2019
Clonebruvz 2444 (+43) 01:07 05.08.2019
Clonebruvz 2401 (+10) 13:11 25.07.2019
Clonebruvz 2391 (-23) 10:10 25.07.2019
Clonebruvz 2414 (-15) 07:11 25.07.2019
Clonebruvz 2429 (-24) 13:10 24.07.2019
Clonebruvz 2453 (+7) 10:10 24.07.2019
Clonebruvz 2446 (+20) 10:09 23.07.2019
Clonebruvz 2426 (+12) 07:10 23.07.2019
Clonebruvz 2414 (+49) 01:09 21.07.2019
Clonebruvz 2365 (+54) 22:09 20.07.2019
Clonebruvz 2311 (-15) 01:09 20.07.2019
Clonebruvz 2326 (+22) 19:09 19.07.2019
Clonebruvz 2304 (+11) 07:10 18.07.2019
Clonebruvz 2293 (+39) 07:09 17.07.2019
Clonebruvz 2254 (-36) 19:12 15.07.2019
Clonebruvz 2290 (+106) 16:11 15.07.2019
Clonebruvz 2184 (+33) 13:11 15.07.2019
Clonebruvz 2151 (+34) 10:11 15.07.2019
Clonebruvz 2117 (-47) 07:12 14.07.2019
Clonebruvz 2164 (+32) 04:11 14.07.2019
Clonebruvz 2132 (-48) 01:12 14.07.2019
Clonebruvz 2180 (+15) 07:11 13.07.2019
Clonebruvz 2165 (+149) 04:13 13.07.2019
Clonebruvz 2016 (+54) 01:11 13.07.2019
Clonebruvz 1962 (+100) 01:11 12.07.2019
Clonebruvz 1862 (+67) 22:11 10.07.2019
Clonebruvz 1795 (+109) 19:12 10.07.2019
Clonebruvz 1686 (+822) 16:11 10.07.2019
Clonebruvz 2608 (+7) 00:12 26.06.2019
Clonebruvz 2601 (-27) 03:11 18.06.2019
Clonebruvz 2628 (+12) 00:12 18.06.2019
Clonebruvz 2616 (+37) 00:11 17.06.2019
Clonebruvz 2579 (+9) 21:10 16.06.2019
Clonebruvz 2570 (+55) 00:10 16.06.2019
Clonebruvz 2515 (-6) 03:10 13.06.2019
Clonebruvz 2521 (+22) 18:11 12.06.2019
Clonebruvz 2499 (+33) 00:10 12.06.2019
Clonebruvz 2466 (+96) 21:10 11.06.2019
Clonebruvz 2370 (-1) 03:10 11.06.2019
Clonebruvz 2371 (+70) 18:10 09.06.2019
Clonebruvz 2301 (+1) 15:11 09.06.2019
Clonebruvz 2300 (-11) 12:11 08.06.2019
Clonebruvz 2311 (-15) 09:10 04.06.2019
Clonebruvz 2326 (-2) 19:39 26.05.2019
Clonebruvz 2328 (-25) 22:39 23.05.2019
Clonebruvz 2353 (+1) 19:39 23.05.2019
Clonebruvz 2352 (-11) 18:14 12.05.2019
Clonebruvz 2363 (-8) 18:14 10.05.2019
Clonebruvz 2371 (-12) 00:14 10.05.2019
Clonebruvz 2383 (+17) 18:14 09.05.2019
Clonebruvz 2366 (-2) 15:13 07.05.2019
Clonebruvz 2368 (-15) 12:15 07.05.2019
Clonebruvz 2383 (-7) 15:13 05.05.2019
Clonebruvz 2390 (+12) 18:14 03.05.2019
Clonebruvz 2378 (-10) 18:13 02.05.2019
Clonebruvz 2388 (-18) 00:13 02.05.2019
Clonebruvz 2406 (+23) 21:13 01.05.2019
Clonebruvz 2383 (-11) 00:10 14.04.2019
Clonebruvz 2394 (-12) 15:12 10.04.2019
Clonebruvz 2406 (+17) 12:11 10.04.2019
Clonebruvz 2389 (+15) 18:10 09.04.2019
Clonebruvz 2374 (-11) 12:10 08.04.2019
Clonebruvz 2385 (-28) 03:10 07.04.2019
Clonebruvz 2413 (-9) 04:12 30.03.2019
Clonebruvz 2422 (+13) 22:11 28.03.2019
Clonebruvz 2409 (-8) 01:13 28.03.2019
Clonebruvz 2417 (+3) 01:14 27.03.2019
Clonebruvz 2414 (+38) 22:12 26.03.2019
Clonebruvz 2376 (-10) 01:12 26.03.2019
Clonebruvz 2386 (+12) 22:13 25.03.2019
details name rating date (gmt)
Clonebruvz 2110 (-27) 21:17 14.11.2019
Clonebruvz 2137 (-19) 18:17 14.11.2019
Clonebruvz 2156 (+15) 03:17 14.11.2019
Clonebruvz 2141 (+92) 01:06 11.11.2019
Clonebruvz 2049 (-3) 22:06 10.11.2019
Clonebruvz 2052 (-40) 04:06 10.11.2019
Clonebruvz 2092 (+60) 01:07 10.11.2019
Clonebruvz 2032 (+70) 22:08 09.11.2019
Clonebruvz 1962 (-1) 19:13 21.08.2019
Clonebruvz 1963 (-26) 19:08 19.08.2019
Clonebruvz 1989 (+8) 16:08 19.08.2019
Clonebruvz 1981 (-3) 01:08 15.08.2019
Clonebruvz 1984 (-16) 19:13 11.08.2019
Clonebruvz 2000 (-9) 01:07 02.08.2019
Clonebruvz 2009 (+69) 22:08 01.08.2019
Clonebruvz 1940 (+15) 16:10 25.07.2019
Clonebruvz 1925 (-62) 10:09 23.07.2019
Clonebruvz 1987 (+4) 22:09 19.07.2019
Clonebruvz 1983 (+32) 19:09 19.07.2019
Clonebruvz 1951 (+11) 01:09 17.07.2019
Clonebruvz 1940 (-25) 01:12 15.07.2019
Clonebruvz 1965 (+110) 22:12 14.07.2019
Clonebruvz 1855 (+51) 01:11 12.07.2019
Clonebruvz 1804 (+126) 22:12 11.07.2019
Clonebruvz 1678 (0) 04:11 11.07.2019
Clonebruvz 1678 (+1006) 01:11 11.07.2019
Clonebruvz 2527 (+20) 01:26 26.06.2019
Clonebruvz 2507 (-15) 00:13 26.06.2019
Clonebruvz 2522 (-13) 21:11 25.06.2019
Clonebruvz 2535 (-32) 00:12 25.06.2019
Clonebruvz 2567 (-27) 21:14 24.06.2019
Clonebruvz 2594 (+33) 06:12 24.06.2019
Clonebruvz 2561 (+127) 03:11 24.06.2019
Clonebruvz 2434 (+52) 00:11 24.06.2019
Clonebruvz 2382 (+18) 21:11 23.06.2019
Clonebruvz 2364 (-38) 18:11 22.06.2019
Clonebruvz 2402 (-16) 15:11 22.06.2019
Clonebruvz 2418 (+100) 03:12 22.06.2019
Clonebruvz 2318 (-20) 21:11 21.06.2019
Clonebruvz 2338 (-12) 21:10 17.06.2019
Clonebruvz 2350 (-4) 03:11 17.06.2019
Clonebruvz 2354 (-1) 18:10 15.06.2019
Clonebruvz 2355 (-90) 00:14 13.06.2019
Clonebruvz 2445 (-58) 21:10 12.06.2019
Clonebruvz 2503 (+81) 00:10 11.06.2019
Clonebruvz 2422 (+93) 21:10 10.06.2019
Clonebruvz 2329 (-13) 15:10 08.06.2019
Clonebruvz 2342 (+39) 18:11 07.06.2019
Clonebruvz 2303 (+46) 15:10 07.06.2019
Clonebruvz 2257 (+19) 12:10 07.06.2019
Clonebruvz 2238 (-20) 18:10 06.06.2019
Clonebruvz 2258 (+15) 15:10 06.06.2019
Clonebruvz 2243 (-23) 06:11 02.06.2019
Clonebruvz 2266 (-8) 03:12 02.06.2019
Clonebruvz 2274 (-1) 22:39 25.05.2019
Clonebruvz 2275 (-30) 01:40 25.05.2019
Clonebruvz 2305 (0) 03:15 11.05.2019
Clonebruvz 2305 (+38) 00:15 10.05.2019
Clonebruvz 2267 (+126) 21:15 09.05.2019
Clonebruvz 2141 (-35) 18:14 09.05.2019
Clonebruvz 2176 (-38) 03:14 09.05.2019
Clonebruvz 2214 (-64) 21:14 07.05.2019
Clonebruvz 2278 (-15) 03:13 06.05.2019
Clonebruvz 2293 (+44) 00:13 06.05.2019
Clonebruvz 2249 (+4) 15:14 05.05.2019
Clonebruvz 2245 (-24) 21:17 02.05.2019
Clonebruvz 2269 (+13) 18:13 02.05.2019
Clonebruvz 2256 (+11) 21:13 01.05.2019
Clonebruvz 2245 (+10) 21:13 27.04.2019
Clonebruvz 2235 (-20) 21:10 21.04.2019
Clonebruvz 2255 (+5) 03:10 18.04.2019
Clonebruvz 2250 (-12) 00:10 18.04.2019
Clonebruvz 2262 (+86) 00:10 17.04.2019
Clonebruvz 2176 (-34) 15:10 14.04.2019
Clonebruvz 2210 (-26) 21:11 13.04.2019
Clonebruvz 2236 (-9) 00:10 13.04.2019
Clonebruvz 2245 (+3) 21:10 12.04.2019
Clonebruvz 2242 (-14) 18:11 12.04.2019
Clonebruvz 2256 (+22) 15:10 12.04.2019
Clonebruvz 2234 (-5) 21:10 11.04.2019
Clonebruvz 2239 (-8) 15:17 10.04.2019
Clonebruvz 2247 (-24) 22:11 31.03.2019
Clonebruvz 2271 (-3) 01:11 31.03.2019
Clonebruvz 2274 (+16) 22:12 26.03.2019
Clonebruvz 2258 (-19) 01:12 24.03.2019
Clonebruvz 2277 (+29) 22:13 23.03.2019
Clonebruvz 2248 (-76) 22:14 20.03.2019
Clonebruvz 2324 (-77) 19:12 20.03.2019
Updated at 06:06 / 21.11.2019 (GMT)