Lagyblooms Kazzak

Restoration Druid
2v2: 2160
3v3: 2000
RBG: 0
details name rating date (gmt)
Lagyblooms 2000 (+14) 05:08 09.11.2019
Lagyblooms 1986 (+17) 20:08 08.11.2019
Lagyblooms 1969 (-14) 20:08 07.11.2019
Lagyblooms 1983 (-2) 23:17 02.11.2019
Lagyblooms 1985 (+32) 02:17 02.11.2019
Lagyblooms 1953 (-16) 05:20 01.11.2019
Updated at 06:02 / 14.11.2019 (GMT)